Bendrosios nuostatos

Asmens duomenų subjektas BlissBeauty.lt – klientas,  fizinis asmuo arba su klientu susijęs asmuo (kliento atstovas, sutuoktinis, partneris ir pan.), internetinės svetainės lankytojas.

Asmens duomenų valdytojas – BlissBeauty.lt savininkas MB „Laimingas grožis“

Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma ar gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta naudojantis tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.

Asmens duomenų tvarkymas – bet kuris su asmens duomenimis atliekamas veiksmas: rinkimas, užrašymas, kaupimas, saugojimas, klasifikavimas, grupavimas, jungimas, keitimas, teikimas, paskelbimas, naudojimas, logines ir / ar aritmetines operacijos, paieška, skleidimas, naikinimas ar kitoks veiksmas arba veiksmų rinkinys.

Asmens duomenų tvarkymas

Asmens duomenų valdytojas įsipareigoja saugoti interneto svetainių naudotojų privatumą ir asmens duomenis. Lankantys tinklalapiuose, tinklo serveriai laikinai įrašo prie svetainės besijungiančio kompiuterio ryšio duomenis, aplankytų svetainės tinklalapių sąrašą, apsilankymo datą ir trukmę, naršyklės ir operacinės sistemos identifikavimo duomenis ir interneto svetainę, iš kurios patenkama į valdytojo svetainę. Jokia papildoma asmeninė informacija (vardas ir pavardė, adresas, telefono numeris ar el. pašto adresas) nekaupiama, nebent duomenų pateikimas yra savanoriškas (apsiperkant, dalyvaujant konkursuose ir t.t.). Tokiu atveju asmeninė informacija gali būti naudojama tiesioginiais konkrečių paslaugų rinkodaros tikslais, tačiau tik tokiu atveju, kai tai neprieštarauja įstatymais. BlissBeauty.lt pasilieka teisę, laikydamasi taikytinų teisės aktų, pasiekti ir tikslinti asmens duomenis.

Kai kurie asmeniniai kliento duomenys ir siuntos duomenys pateikiami trečiosioms susijusioms šalims – kurjerių kompanijoms. Tai daroma laikantis šalies teisės aktų reikalavimų; pateikti duomenys privaloma paslaugoms įgyvendinti.

BlissBeauty.lt negali būti atsakinga už privatumo užtikrinimą trečiųjų asmenų tinklapiuose, net ir tais atvejais, kai trečiųjų asmenų tinklalapius asmens duomenų subjektas pasiekia naudodamasis šiame tinklalapyje esančiomis nuorodomis. BlissBeauty.lt rekomenduoja susipažinti su kiekvienos trečiosios šalies privatumo politika.

Asmens duomenų naudojimas ir perdavimas

Asmens duomenys naudojami tinklapių techniniam administravimui, vykdant su klientu susiėjusį pirkimo sandorį ir sprendžiant dėl jo įvykdymo kilusias problemas. Nebuknuoga.com perduoda asmens duomenis trečiajai šaliai tik tada, kai jie yra būtini sutarties įgyvendinimui ar to reikalauja teisės aktai.

Asmeninius klientų duomenis BlissBeauty.lt saugo 10 metų, kaip to reikalauja Lietuvos Respublikos įstatymai.